Algemene Voorwaarden Jeb Jobs

Jeb Jobs
Jeb Bijker
De Wilgen 32
7948 BBNijeveen


Telefoon: (+31) 06 523 563 72
E-mail: info@jebjobs.nl

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van JebJobs Uitzendbureau en Jeb Bijker technische advisering. 

2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door JebJobs Uitzendbureau en Jeb Bijker technische ad-visering schriftelijk zijn bevestigt.

DEFINITIES

Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 

a. ‘uitzendbureau’: ieder natuurlijke ‐ en /of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan opdrachtgevers voor het t.b.v. deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamhe-den. 

b. ‘uitzendkracht’: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te ver-richten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde. 

c. ‘Opdrachtgever’: iedere natuurlijke ‐ en/of rechtspersoon, die zich door tussenkomst van het uitzendbureau onder a., voorziet van uitzendkrachten bedoeld onder b. , of via arbeidsbemiddeling wordt voorzien, bedoeld onder e. 

d. ‘een opdracht’: de overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zover telkens) één enkele uitzendkracht t.b.v. de betreffende op-drachtgever door tussenkomst van JebJobs Uitzendbureau werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten. 

e. ‘arbeidsbemiddeling’: dienstverlening in de uitoefening van beroep of bedrijf ten be-hoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, inhoudende het be-hulpzaam zijn bij het zoeken naar arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegen-heid waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd.

VRIJBLIJVENDE OFFERTES

1. Alle offertes en aanbiedingen van JebJobs Uitzendbureau en Jeb Bijker technische ad-visering zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op ge-nerlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. JebJobs Uitzendbureau en Jeb Bijker technische advisering kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke ver-gissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere hef-fingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is JebJobs Uitzendbureau en Jeb Bij-ker technische advisering daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JebJobs Uitzendbureau en Jeb Bijker technische advisering anders aangeeft. Algemene Voorwaarden JebJobs Uitzendbureau / Jeb Bijker Technische advisering Pagina 2 van 4 


5. Een samengestelde prijsopgave verplicht JebJobs Uitzendbureau en Jeb Bijker techni-sche advisering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet au-tomatisch voor toekomstige orders.

SELECTIE UITZENDKRACHTEN; ARBEIDSKRACHTEN

1. Het uitzendbureau kiest de uit te zenden kracht aan de hand van de bij het uitzendbu-reau bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van door opdrachtgevers aan het uitzendbureau verstrekte in-lichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, anderzijds. 

2. Het uitzendbureau is geheel vrij in de keus van de personen, die het op aanvraag uit-zendt. 

3. Voldoet een uitzendkracht niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen vier uur na aanvang der werkzaamheden door de uit-zendkracht, aan het uitzendbureau kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat ge-val slechts gehouden aan het uitzendbureau te betalen het door het uitzendbureau aan de uitzendkrachten honorarium over die eerste vier uren, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten, de premieheffing, alsmede eventuele reiskosten en reis uren en dit zonder de bemiddelingstoeslag van JebJobs Uitzendbureau, bere-kend in het opdrachtgevertarief. 

4. Voor het overige is het uitzendbureau niet aansprakelijk voor het uitzenden van krach-ten respectievelijk voor geselecteerde arbeidskrachten, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau bij de selectie. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever schriftelijk bij het uit-zendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau ingediend binnen 7 dagen na aanvang der werkzaamheden door de betreffende (uitzend)kracht bij de opdrachtgever; klach-ten die na die tijd binnen komen zijn niet ontvankelijk, terwijl de opdrachtgever in ie-der geval het volledige risico draagt, indien hij na zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden een klacht indient, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot de leiding en toezicht.

VRIJHEID UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSTIJD

1. Het is de uitzendkracht toegestaan, af te wijken van de bij de opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de arbeidsverhouding reeds is overeengekomen of door hem in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen. 

2. JebJobs Uitzendbureau kan ter zake nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de alge-mene normen van redelijkheid en billijkheid, is de uitzendonderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een der-de, welke schade is ontstaan als een gevolg van: 

a. De terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten; 

b. Eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht; 

c. Toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht. Algemene Voorwaarden JebJobs Uitzendbureau / Jeb Bijker Technische advisering Pagina 3 van 4 

2. Eventuele aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de uitzendonderneming nimmer aansprakelijk. 

3. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aan-sprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoelt in lid 1 van dit artikel. 

4. In ieder geval dient de inlener de uitzendonderneming te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden. 

5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid ko-men te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de uit-zendonderneming en/of diens leidinggevend personeel. 

6. De uitzendonderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

NOTA’S OP BASIS VAN HET TIJDVERANTWOORDINGSFORMULIER

1. De nota’s van JebJobs Uitzendbureau worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgevers voor akkoord getekende tijdsverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgevers binden. 

2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juiste en volledige invulling van de tijdverantwoordingsformulieren. 

3. Bij verschil tussen het bij JebJobs Uitzendbureau ingeleverde tijdsverantwoordings-formulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij het uitzendbu-reau ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier als afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtge-ver, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

BETALING EN GEVOLGEN VAN WANBETALING

1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door het uitzendbureau ingediende nota’s voor uitgezonden uitzendkrachten te voldoen binnen 14 dagen na factuurda-tum, tenzij tussen opdrachtgever en uitzendbureau schriftelijk anders is overeenge-komen. 

2. Uitsluitend betalingen aan JebJobs Uitzendbureau zelf werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 

3. Indien een nota van het uitzendbureau niet binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen) is betaald, heeft het uitzendbureau en/of arbeidsbemidde-lingsbureau het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau zonder rechterlijke tussen-komst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van het uitzendbu-reau en/of arbeidsbemiddelingsbureau tot welke vergoeding dan ook jegens de op-drachtgever, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de om-standigheden wordt gerechtvaardigd. 

4. De doorslag van de JebJobs Uitzendbureau verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint. 

5. Reclames omtrent de nota moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij het uitzendbureau zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt. Algemene Voorwaarden JebJobs Uitzendbureau / Jeb Bijker Technische advisering Pagina 4 van 4 

6. Wanneer het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau genoodzaakt is een on-betaald gebleven factuur te incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deur-waarder, incassobureau) is het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau ge-rechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door het uitzendbu-reau en/of arbeidsbemiddelingsbureau gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 113,45).

VERBOD TOT TEWERKSTELLING IN HET BUITENLAND

1. Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden kracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk het uitzendbureau te kennen en zonder haar voorafgaande toestemming, ter verkrijging van welke toestemming aan het uit-zendbureau dienen te worden opgegeven land en plaats, waar de werkzaamheden zul-len worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de uitzendkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra het uit-zendbureau zijn toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de uit-zendkracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt. 


INVLOED VAN HET TARIEF ALS GEVOLG VAN WETTELIJKE LOON‐ EN LASTENVERHOGING

1. Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van de uitzendkracht hoger mocht worden als gevolg van enige maatregel van overheidswege of enig ander over-heidsorgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip van die verhoging met het volledige bedrag daarvan en in evenredigheid daarmee worden vermeerderd en dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn. 


GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing. 

2. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaar-den, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. 

3. Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar het uitzendbureau en/of arbeidsbemidde-lingsbureau gevestigd is, tenzij wederpartij binnen vijf weken, nadat het uitzendbu-reau en/of arbeidsbemiddelingsbureau zich jegens de opdrachtgever op onderhavige bepaling heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschil een volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

TOEZENDING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De algemene voorwaarden worden u steeds op uw verzoek kosteloos en zonder ver-traging toegestuurd en/of aangereikt.